Młody rolnik 2023: Programy wsparcia i wskazówkiTegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii w ramach Programu Młody Rolnik 2023 odbędzie się w dniach od 30 sierpnia do 29 września. Wsparcie finansowe otrzymają ci, którzy spełnią co najmniej 7 punktów z wszystkich kryteriów zawartych w przepisach programu. Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o premię? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową na rozwój gospodarstwa rolnego?

Program Młody Rolnik 2023 – nabór i najważniejsze informacje

Rozważając skorzystanie z premii w ramach programu Młody Rolnik 2023, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kryteriów naboru. Młody rolnik to osoba, która nie może mieć więcej niż 40 lat. W roku wyjściowym, gospodarstwo młodego rolnika musi spełniać także kilka kryteriów dotyczących powierzchni użytków rolnych. Powinno to być gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni minimalnej gospodarstw w kraju. Nie może przekraczać wielkości 300 Ha. Jednocześnie osoba ubiegająca się o premie nie może prowadzić działalności rolniczej przez okres dłuższy niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Młody Rolnik 2023 – wymagania

Jednym z podstawowych warunków skorzystania do programu Młody Rolnik 2023 jest konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji lub zobowiązanie się do ich zdobycia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty. Młody Rolnik musi być także osobą pełnoletnią. Oznacza to, że niepełnoletni posiadacze gruntów rolnych, zgodnie z obowiązującymi wymogami programu, nie mogą prowadzić działalności rolniczej do momentu zdobycia pełnoletności.

Aby ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Młody Rolnik 2023, konieczne jest dołączenie do wniosku odpowiednio i skrupulatnie przygotowanego biznesplanu. W jego treści muszą znaleźć się informacje na temat gospodarstwa przed i po wdrożeniu koncepcji/modernizacji, planowanych inwestycji w zakresie produkcji lub przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, a także wszelkie, potencjalne ruchy ekonomiczne. Osoba ubiegająca się o premię musi jednocześnie zobowiązać się do tego, że wypełni poszczególne punkty koncepcji w ciągu trzech lat od roku, w którym otrzyma wsparcie finansowe.

Młody Rolnik 2023 – kwota dofinansowania

Wysokość premii w ramach programu Młody Rolnik 2023 wynosi 200 000 zł. Wsparcie finansowe przekazywane jest w dwóch ratach – 140 000 zł w pierwszej racie oraz 60 000 zł w drugiej racie. Należy również pamiętać, że beneficjent Programu Młody Rolnik 2023 ma obowiązek rozpoczęcia prowadzenia rachunkowości rolniczej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, jednakże nie może to być później niż dzień złożenia wniosku o płatność.

Minimum 70% przyznanej kwoty musi zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, czyli np. elementów wyposażenia rolniczego, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, czy nieruchomości. Pozostałe 30% kwoty może zostać spożytkowane na zakup tzw. środków do produkcji rolnej. Są to produkty ulegające eksploatacji, a więc np. pasze dla zwierząt gospodarskich, nawozy, paliwo rolnicze.