IP to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Wznak_ip ramach systemu  PIORiN kontroluje cały proces produkcyjny aż do chwili zbiorów. Produkty roślinne poddawane są również ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

 

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

 

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin. Czynności kontrolne obejmują w szczególności:

 • ukończenia szkolenia z zakresu IP;
 • prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • nawożenia;
 • dokumentowania;
 • przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych;
 • pobieranie próbek i kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.

 

Warto również wiedzieć, że PIORiN odchodzi od bezpośredniego prowadzenia certyfikacji oraz wydawania certyfikatów Integrowanej Produkcji roślin dla producentów rolnych. Nadzór nad systemem Integrowanej Produkcji roślin i kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie certyfikacji IP będą prowadzić upoważnione do tego celu jednostki (Zobacz wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin).Producenci rolni, którzy w roku 2015 będą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Należy również wiedzieć, że jednym z podstawowych obowiązków producenta, który ubiega się o certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin jest prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Metodyki Integrowanej produkcji zawierają m.in. takie elementy jak:

 • planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
 • nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby;
 • stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
 • pielęgnacja upraw;
 • ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych;
 • zasad higieniczno-sanitarne;
 • ogólne zasady wydawania certyfikatów IP.

 

Metodyki integrowanej produkcji opublikowane są na stronie PIORIN (link).