Mankozeb można stosować do stycznia 2022 roku

Cebula odmiany SedonaZgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 preparaty zawierające tą substancję będzie można stosować do stycznia 2022 roku.

Mankozeb został sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B oraz nowe kryteria identyfikacji wykazują właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego są spełnione w odniesieniu do ludzi i najprawdopodobniej w przypadku organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. Ponadto Urząd stwierdził, że szacunki narażenia niezwiązanego z dietą przekraczają wartości referencyjne dla reprezentatywnych zastosowań na pomidorach, ziemniakach, zbożach i winorośli. W związku z tym, w odniesieniu do rozważanych reprezentatywnych zastosowań, niezwiązanego z dietą narażenia na działanie mankozebu również nie można uznać za nieistotne do celów pkt 3.6.4 i 3.6.5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Z uwagi na zidentyfikowane problemy odstępstwo przewidziane w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 nie może mieć zastosowania.

Komisja zwróciła się do wnioskodawców o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu oraz, zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012, do projektu sprawozdania w sprawie odnowienia. Wnioskodawcy przedstawili uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane. Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawców nie udało się jednak wyeliminować obaw związanych z przedmiotową substancją czynną.

W rezultacie nie ustalono, aby w odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin kryteria zatwierdzenia określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione. W związku z powyższym nie należy odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb.

Państwom członkowskim przyznano czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mankozeb. Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających mankozeb, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 4 stycznia 2022 r.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2094 (7) przedłużono do dnia 31 stycznia 2021 r. okres zatwierdzenia mankozebu, aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji. Z uwagi na fakt, że decyzję o nieodnowieniu zatwierdzenia podjęto przed tym przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej.

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego zatwierdzenia mankozebu na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające mankozeb jako substancję czynną najpóźniej do dnia 4 lipca 2021 r.

Źródło: eur-lex.europa.eu