Program Platforma Żywnościowa zaczyna nabierać kształtuWe wtorek, 29 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację trzech zadań w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Co to jest Platforma Żywnościowa?

Platforma Żywnościowa to koncepcja stanowiąca odpowiedź na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r. Projekt Platforma Żywnościowa jest nowatorskim rozwiązaniem na rynku polskim. Jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT. Dodatkowo, w dalszej perspektywie również kontraktów terminowych. Do zadań zapisanych w umowie należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

Jakie są oczekiwania MRiRW wobec tego projektu?

W wydarzeniu uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Dietel i Izabela Olszewska, Prezes i Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Piotr Serafin i Michał Wiśniewski, Dyrektor Generalny i Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Platforma Żywnościowa i działania z nią związane rozszerzają możliwość sprzedaży bezpośredniej, tego co gospodarstwa są w stanie wyprodukować. Projekt ma umożliwiać kojarzenie ofert dostawców z tymi, którzy na rynku poszukują wystandaryzowanych produktów rolnych – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. – Mam nadzieję, że efekt będzie korzystny dla polskiego rolnictwa, dla polskich rolników, dla pozycji Polski na rynku międzynarodowym oraz dla zwiększającej się produkcji żywności. Takimi działaniami możemy wzmacniać pozycję Polski na światowym rynku – dodał.

Inne opinie i przewidywania

O skutecznej realizacji przedsięwzięcia zapewniał Marek Dietl, prezes GPW. Mamy 200 lat doświadczenia w handlu produktami rolnymi. Jako giełda wnosimy to, w czym jesteśmy najlepsi: stworzenie mechanizmu umożliwiającego ukształtowanie giełdy rynkowej. – powiedział w trakcie spotkania. Z kolei Dyrektor Generalny KOWR Piotr Serafin podkreślił, że dzięki Platformie Żywnościowej będą realizowane postulaty rolników i organizacji rolniczych. Projekt ten pozwoli rolnikom odnaleźć się na rynku globalnym – dodał. Platforma Żywnościowa jest przedsięwzięciem ujętym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), realizowanym w  ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) GOSPOSTRATEG. Zdaniem realizatorów programu, utworzenie Platformy Żywnościowej przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Pozwoli to na tworzenie dużych jednorodnych partii oraz na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym zmniejszenie ryzyka cenowego, dzięki wystandaryzowanym umowom i produktom.

Źródło: www.kowr.gov.pl