Specustawa w sprawie ułatwień z korzystania z wód

Deszczowanie cebuli

W dniu 20 maja br w Kamionnej (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja Prezydenta Andrzeja Dudy i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Minister rolnictwa poinformował o przygotowywanej specustawie, która ma na celu wprowadzić szereg zmian. prowadzących do łagodzenia skutków suszy poprzez wprowadzenie między innymi abolicji związanej z legalizacją już istniejących studni w gospodarstwach rolnych.

W planach jest również zastosowanie abolicji związaną z legalizacją studni już istniejących oraz zniesienie opłaty w wysokości 4,5 tys. zł na opłatę w wysokości 234,88 zł, która jest wymagana przy uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Ponadto przypomniał o możliwości korzystania z wody bez ponoszenia dodatkowych opłat, której rolnik może wykorzystać do 5 m3 średniodobowej w ujęciu całorocznym. Daje to możliwość wykorzystania do 1825 m3 wody rocznie na jedno gospodarstwo bez dodatkowych opłat.

W przyszłości planowane jest wprowadzenie opomiarowania poboru wody. Obecnie będzie się to odbywało na podstawie deklarowanej przez rolnika ilości zużytej wody. I tak za wykorzystany 1 m3 wody powierzchniowej zapłacimy 5 groszy, natomiast za wykorzystanie wód podziemnych zapłacimy 10 groszy za 1 m3 .

Kolejną sprawą poruszoną na konferencji jest wprowadzenie możliwości spiętrzania wody w obrębie rowów melioracyjnych i układach drenarskich. Rząd zamierza wspierać spółki wodne, a także pomoc gminą aby we współpracy ze spółkami wodnymi zapewniały prawidłową gospodarkę wodną. W planach jest powołanie partnerstwa wodnego, w którego skład wchodziły by podmioty związane z wodami. Ma to na celu pomóc opracować strategię działania zapobiegania suszy. Program ruszy pilotażowo w kilku powiatach.

Rząd wspiera również działanie mające na celu poprawę magazynowania wody w ziemi. Są to programy rolno-środowiskowo-klimatyczne wspierające uprawę poplonów i wapnowania gleb.