Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowneW pierwszych dniach kwietnia Minister Środowiska przesłał pisma do wojewodów dotyczące szacowania szkód wynikających z wejścia w życie 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie (Dz. U. Poz. 651), która zmienia szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy odwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza uprawy.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Powyższa nowelizacja nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkoleń, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP.

Założenia założeniami, a praktyka praktyką. Bardzo szybko okazało się, że gminy nie są przygotowane do realizacji nałożonych na nie nowych działań, które miały realizować jednostki pomocnicze gmin, którymi są sołtysi. Stąd już pod koniec kwietnia Minister Rolnictwa skierował pismo do ZG Polskiego Związku Łowieckiego o podjęcie ze strony przedstawicieli dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich szacowania szkód. Minister Rolnictwa w przygotowanym piśmie zwraca się do zarządców i dzierżawców o zawieranie porozumienia z rolnikami, w drodze ugody poza procedurą dochodzenia do odszkodowania wskazanego w ustawie „Prawo Łowieckie”.

Ugoda może być zawarta na warunkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U z 2017 r, poz. 459). Jednak gdy ugoda nie wyczerpie całości roszczenia, tj. gdy poszkodowany nie zgodzi się z wysokością odszkodowania, poszkodowany rolnik może odwołać się do nadleśniczego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska