WPR 2023-2027 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej


Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej to jeden z kluczowych obszarów działań polityki europejskiej, który ma ogromny wpływ na rolnictwo, środowisko, obszary wiejskie i żywność w UE. Plan Strategiczny dla WPR na okres 2023-2027 obejmuje szereg celów, planów i działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego, konkurencyjnego i odpornego sektora rolnego w Europie. Co znajduje się w planie strategicznym WPR 2023-2027? Jak definiowane jest nowoczesne rolnictwo?

Plan strategiczny WPR 2023-2027 – najważniejsze informacje

W dniu 2 grudnia 2021 roku oficjalnie zatwierdzono umowę dotyczącą przekształceń we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Plan Strategiczny na okres 2023-2027 ma na celu umocnienie rolnictwa i obszarów wiejskich UE, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia świadomości działań społeczeństwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Istotnym punktem nowoczesnego rolnictwa i planu strategicznego WPR jest także zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla obywateli Unii. Ważny element stanowi monitorowanie wprowadzonych praktyk i analityczna ocena postępów. Dostosowanie strategii do zmieniających się warunków stanowi duże wyzwanie. 

Nowoczesne rolnictwo według planu strategicznego WPR 2023-2027 

Każdy kraj UE został zobligowany do stworzenia planu strategicznego, którego fundamentem miały być działania przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich. Na podstawie zebranych danych i wskaźników, stworzono jednolity system monitorujący cele i założenia Wspólnej Polityki Rolnej. Europejski Zielony Ład jest jednym z głównych aspektów, które uwzględniane zostały w WPR 2023-2027. Plan ten obejmuje szereg reform politycznych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. 

Uwzględnione w planie obszary to m.in.: wkład w realizację celów przyjętych w ramach Zielonego Ładu, surowsze wymogi względem różnorodności biologicznej na terenach rolnych, ekoprogramy, podkreślenie istoty dobrostanu zwierząt, programy operacyjne w sektorze owoców i warzyw, wsparcie młodych rolników czy poprawa warunków pracy w gospodarstwach rolnych.

Polityka rolna w oparciu o plan strategiczny WPR 2023-2027

Wsparcie finansowe w ramach PS WPR 2023-2027 udzielane jest rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, a także przedsiębiorstwom i samorządom, które powiązane są z polityką rolną. Nowoczesne rolnictwo, szeroko opisane w planie strategicznym WPR 2023-2027, zakłada także znaczne wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjnych rozwiązań technicznych. 

Szczegółowe informacje na temat wytycznych, harmonogramu składania wniosków, niezbędnej dokumentacji, a także struktur i obszarów, które mogą ubiegać się o jedną z form płatności bezpośrednich (tj. np. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, czy płatność dla młodych rolników), znajdują się na oficjalnej stronie rządowej. Decydując się na korzystanie z materiałów dostępnych w sieci, należy zadbać o to, aby pochodziły one ze sprawdzonych witryn.