Wstępny szacunek zbioru warzyw w 2017 roku – według GUS

Wysoki plon handlowy jeszcze w czerwcu - to zasługa odmiany Zielonor F1

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych opublikowany przed GUS przewiduje, że w 2017 r. produkcja warzyw gruntowych wyniesie ok. 4,5 mln t, tj. na poziomie roku ubiegłego.

Informacja ta została opracowana na podstawie ekspertyz przeprowadzonych
na początku lipca. Oceny dokonano w oparciu o:

– ekspertyzy rzeczoznawców GUS (od szczebla gminnego) opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów,
– sprawozdawczość gospodarstw osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
– badania stanu roślin uprawnych i szacunki plonów niektórych upraw wykonane w Instytucie Geodezji i Kartografii.

W bieżącym sezonie siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się na ogół w terminie późniejszym w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na niskie temperatury i nadmierne uwilgotnienie gleby występujące w wielu rejonach. Jedynie w południowo-zachodniej części kraju do siewów przystąpiono nieco wcześniej. Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. W celu przyspieszenia wschodów znaczna część plantacji warzyw została przykryta włókniną lub niską folią. Na przeważającym obszarze kraju warunki panujące w kwietniu oraz na początku maja niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw – chłody panujące w tym czasie spowalniały wegetację. Od końca drugiej dekady maja warunki pod względem temperatury powietrza poprawiły się, a wegetacja została znacznie przyspieszona. W pierwszej połowie lipca w wielu rejonach pojawiło się jednak nadmierne uwilgotnienie gleby, które szczególnie niekorzystnie wpłynęło na uprawy pomidorów, ogórków oraz warzyw strączkowych.
Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się
na ponad 4,5 mln t, tj. na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 235 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 655 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego, tj. na 330 tys. t, natomiast produkcję marchwi oceniono na 810 tys. t. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 255 tys. t, a ogórków – 245 tys. t (nieco mniej niż w poprzednim sezonie). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie nieco wyższym od wysokiego ubiegłorocznego, tj. na blisko 980 tys. t.