W związku z pierwszą rocznicą opublikowania przez Komisję Europejską strategii „Farm to Fork”, organizacja Europatat, której Polska jest członkiem, i dwunastu innych członków stowarzyszenia Agri-Food Chain Roundtable on Plant Protection podpisały list otwarty w sprawie znaczenia przeprowadzenia kompleksowej analizy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących ograniczenia stosowania pestycydów, włączając w to cel zmniejszenia stosowania chemikaliów o 50%.

Czy są powody do tak radykalnych działań?

W liście możemy wyczytać, że żywność produkowana w UE jest powszechnie uznawana za bezpieczną, pożywną i wysokiej jakości. W ramach strategii Farm to Fork i Biodiversity Strategies Komisja określiła swoje ambicje: UE ma stanowić wzorcowy (złoty) standard zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska naturalnego, społeczności i gospodarki na szczeblu globalnym. Sygnatariusze otwartego listu podzielają te cele. Uważają jednak, że w wielu przypadkach unijne sektory są już na takim właśnie poziomie. Wzywają za to Komisję do uwzględnienia na drodze dalszego postępowania następujących punktów:

  1. Konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy skumulowanych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych realizacji różnych celów stawianych dla rolnictwa UE określonych w strategii Farm to Fork i strategii na rzecz różnorodności biologicznej przed podjęciem jakichkolwiek decyzji politycznych lub wiążących decyzji regulacyjnych. Ma to kluczowe znaczenie dla określenia obszarów, dla których faktycznie potrzebne są pilne działania, środki towarzyszące lub wsparcie.
  2. Proponowane cele powinny być nie tylko spójne we wszystkich inicjatywach dotyczących działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, ale także mierzalne, realistyczne i osiągalne.
  3. Cele powinny być oparte na doniesieniach naukowych, technicznie wykonalne i zrównoważone gospodarczo, aby umożliwić długoterminową rentowność gospodarczą i konkurencyjność wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności.

Nie działać pochopnie

Aby zrealizować ambitne cele zielonego ładu, każda proponowana kombinacja środków politycznych musi zawrzeć kompromisy, nie pozostawiając nikogo w łańcuchu dostaw żywności w tyle , zwłaszcza w realiach rynku po epidemii COVID-19. Oznacza to, że rozważane warianty strategiczne muszą opierać się na nauce oraz solidnie ustalonych danych wyjściowych i docelowych. Jest to zbyt ważna kwestia, aby pominąć pełną ocenę potencjalnych konsekwencji.

Pełna treść otwartego listu znajduje się TUTAJ