Kary od 5000 zł do 1 mln zł za brak wpisu do BDO dotyczy części rolników

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań w tym rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze powyżej 75 ha.

Czym jest BDO?

BDO jest systemem teleinformatycznym , który umożliwia skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu i będą to: moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Do kiedy należy dokonać rejestracji?

Każdy kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO taką rejestrację musi dokonać do końca 2019 roku. W przeciwnym wypadku grozi Ci administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

Gdzie dokonać rejestracji?

Każdy występujący z wnioskiem o wpis do rejestru, zgłoś się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Ile wynosi opłata rejestrowa/roczna?

-100 zł – mikro przedsiębiorcy

-300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Kiedy należy uiścić opłatę roczną?

-opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok

-opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa

Więcej: https://bdo.mos.gov.pl/