Podatek rolny 2024

Podatek rolny stanowi formę opodatkowania użytków rolnych z pewnymi wyłączeniami i obejmuje różne kategorie podmiotów związanych z uprawianą ziemią. Opodatkowanie właścicieli gruntów rolnych ma istotne znaczenie dla budżetów lokalnych i krajowych, stanowiąc źródło dochodów publicznych. Jest to także narzędzie, które ma wpływ na kształtowanie struktury agrarnej. W polskim systemie podatkowym podatek rolny jest regulowany przez Ustawę o Podatku Rolnym. Ile wynosi podatek rolny w 2024? Jak obliczana jest kwota podatku? Do kiedy należy uiścić opłatę?

Podatek rolny na 2024 – kto jest zobowiązany uiszczać opłatę?

Podmiotami zobowiązanymi do płacenia podatku rolnego są właściciele tzw. użytków rolnych, czyli terenów i gospodarstw wykorzystywanych do produkcji roślinnej czy hodowli zwierząt. Opłatę zobowiązani są uiścić posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, a także posiadacze gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub terenów podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Dodatkowo dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego również podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Jeśli grunty są wykorzystywane do prowadzenia innej niż wyżej wymienione formy działalności gospodarczej, podlegają one innym formom opodatkowania.

Podatek rolny 2024 – stawka

Podatek rolny ma dwie stawki. Kwotę opodatkowania ustala Główny Urząd Statystyczny. Do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy, Prezes GUSU zobowiązany jest opublikować w “Monitorze Polskim” informację na temat wysokości ceny skupu żyta, bo to właśnie ona warunkuję ostateczną stawkę.

Stawka dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość 2,5 kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego. Aby obliczyć podatek dla tego rodzaju gruntów, należy wziąć pod uwagę średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym. Stawka dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu, wynosi równowartość 5 kwintali żyta od 1 hektara. Tak jak w poprzednim przypadku, do obliczenia wysokości podatku korzystamy ze średniej ceny skupu żyta.

W 2024 roku podatek rolny za hektar przeliczeniowy wynosi 224,08 zł, a za hektar 448,15 zł (w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych). Stawka wzrosła o ponad 20. procent w stosunku do minionego 2023 roku.

Podatek rolny 2024 – terminy

Gmina zobowiązana jest przesłać właścicielom gruntów decyzję o ostatecznej wielkości podatku. Warto podkreślić, że organ ten ma także prawo do zmniejszenia wysokości podatku.  Może wprowadzić dodatkowe zwolnienia i ulgi w oparciu o obowiązujące regulacje. Dopóki nie otrzymamy ostatecznej decyzji ze strony gminy, nie uiszczamy opłaty.

Podatek rolny 2024 należy uiścić w czterech ratach –  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli jednak kwota podatku wynosi mniej niż 100 zł, płatności dokonuje się jednorazowo, a nie ratalnie. Szczegółowe i aktualne informacje na temat podatku rolnego na 2024 znajdują się na stronie rządowej.