„Polska cebula” z Egiptu, a może „Polskie ziemniaki z Maroko” czy też „Polskie kalafiory” z Holandii?. Produkty z importu podpisane jako polskie. Rząd mówić „dość”

Na tej półce coraz trudniej zleźć polskie warzywa


Ujednolicenie przepisów o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości specjałów rolnych, a także wdrożenie skutecznej kontroli nad prawidłowością oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych przewiduje projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd. Projekt ustawy ma zapobiec praktykom sieci handlowych, które sprzedają zagranicznych produktów opisane jako polskie.

Rząd przyjął projekt ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych. Chodzi o projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Celem projektu jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej trzy sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej – wyjaśniła Kancelaria Premiera.

W projektowanej ustawie określone zostaną warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Nowe przepisy będą zawierały m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które mają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Powołana zostanie Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Będzie ona opiniować wnioski o rejestrację lub o cofniecie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.