Trwa nabór wniosków na nawodnienia- kilka istotnych kryteriów naboru

Trwa nabór wniosków w ARiMR na inwestycje związaną z nawadnianiem gospodarstw rolnych. Wnioski można składać od 25 września do 22 listopada. ARiMR informuje również że program ten będzie uruchamiany cyklicznie. Na co zwrócić uwagę przy ubieganiu się o pomoc oraz w jaki sposób można wydatkować środki?

Koszty kwalifikowane

– Rolnik w ramach wsparcia może wykonać ujęcia wody na potrzeby gospodarstwa w tym budowę studni lub zbiorników na wodę.

– Zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

– Budowa, zakupu lub instalacja elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

– Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Opłaty za patenty lub licencje

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 ty. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi powyżej 15 tys. zł.

Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do:

  • 60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”
  • 50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku operacji realizowanej rolnika niebędącym „młodym rolnikiem”
  • nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych,

Warunek konieczny

Każda inwestycja w nawadnianie powinna mieć system pomiaru wody. Wskazania z urządzenia mierzącego będą składane w okresie od 1 stycznia do 31 przez pięć kolejnych lat do ARiMR.

Konieczne dokumenty

  • Ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

lub

  • Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie,

lub

  • Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie,

lub

  • Zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

Niedołączenie ww. dokumentów, w tym wniosku o wpis do ewidencji producentów (jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego), będzie skutkować pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia.

Agencja będzie rozpatrywać wnioski o przyznanie pomocy w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Rolnicy nie mogą wspólnie wnioskować o pomoc tak jak było w przypadku programu MGR.

Wykorzystanie limitu pomocy MGR nie skutkuje brakiem możliwości z korzystania z programu nawodnieniowego.

Realizacja programu nie może być dzielona na etapy, ani też finansowana z innych pomocy publicznych.

Źródło https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html