Zbiory ziemniaków w 2023 roku był mniejsze. Dlaczego?

Zbiory ziemniaków


Jak podaje GUS w przedwynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku, zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 5,5 mln t, tj. o ok. 9% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało korzystne dla upraw ziemniaka. Niedobór opadów deszczu w maju, czerwcu i lipcu, a także nierównomierny ich rozkład spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie przeciętna. 

Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2023 r. szacuje się na ok. 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 294 dt/ha i będą niższe o ok. 4% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 5,5 mln ton, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 9%.

Źródło: GUS