Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Powszechna w radomskim jest uprawa papryki w tunelach


Od tego roku w ramach dostępnych ekoschematów są przewidziane dodatkowe dopłaty do Integrowanej Produkcji. Celem tego ekoschematu jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości  plonów na odpowiednim poziomie.

Ponadto rolnicy zainteresowani tą interwencją są zobligowani do zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych (TUZ) posiadanych w swoich gospodarstwach w danym roku kalendarzowym, w którym wnioskują o dopłaty. Stanowią one istotny czynnik przyczyniający się do wzmocnienia równowagi środowiska przyrodniczego. 

TUZ-y pozytywnie wpływają też na magazynowanie glebowej materii organicznej, magazynowanie wody i ograniczają erozję. Należy zaznaczyć, że wsparciem w ramach interwencji nie będą objęte TUZ-y cenne przyrodniczo wyznaczone w ramach GAEC 9.

Warunkiem kwalifikowalności jest posiadanie gospodarstwa o areale nie mniejszym niż 1 ha, a działka deklarowana do wsparcia jest nie mniejsza niż 0,1 ha i musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Beneficjentem jest rolnik aktywny zawodowo – to rolnik, dla którego zgodnie z definicją – kwota otrzymanych płatności bezpośrednich za rok poprzedzający rok złożenia wniosku i przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego lub płatności ONW, nie przekracza równowartości 5 tys. euro.

Wsparcie finansowe dotyczy zarówno certyfikowanej uprawy jak i trwałych użytków zielonych. W tym drugim przypadku dotyczy to powierzchni stanowiącej równowartość powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone certyfikatem IP. Na ten ekoschemat szacuje się dopłatę w wysokości 292,13 €/ha, przy czym może być ona relatywnie wyższa lub niższa w zależności od zainteresowania producentów przystąpieniem do tego systemu jakości.

Ekoschematu IP nie można łączyć z ubieganiem się o płatności bezpośrednie w odniesieniu do jednej działki rolnej z następującymi ekoschematami: Obszary z roślinami miododajnymi, Biologiczna ochrona upraw, Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020 oraz PS WPR 2023-2027), a także Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (jest to jedno z działań ekoschematu pn. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi).