Ostatni dzień na złożenie wniosku!Już tylko do 30 października 2023 r. o wsparcie mogą się ubiegać rolnicy uprawiający kalafiory lub brokuły, którym nie zapłacono za zakontraktowane warzywa. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można dostarczać bezpośrednio do placówek Agencji, wysyłać drogą pocztową lub elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Do tej pory złożono kilkanaście wniosków.

Wsparcie dla producentów kalafiorów lub brokułów

O to wsparcie, które ma charakter pomocy publicznej,  mogą się ubiegać producenci rolni, którzy:

  • zawarli umowę na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów z podmiotem, który odmówił odbioru wszystkich zakontraktowanych warzyw i nie zapłacił za nie;
  • posiadają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;
  • mają nadany numer identyfikacyjny przez ARiMR.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy – 1250 zł, oraz powierzchni upraw kalafiorów lub brokułów, którą oblicza się dzieląc ilość nieodebranych warzyw przez ustalony przez GUS średni plon tych roślin z hektara w 2021 r. Pula środków przeznaczonych na to wsparcie wynosi 5 mln zł. Jeżeli zapotrzebowanie okaże się przekraczać budżet, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa