Pomimo trudnych warunków dla wzrostu cebuli, są plantacje gdzie zarówno obsada cebuli jest optymalna, jak również udało się zachować dobrą kontrolę nad chwastami. Tak jest w gospodarstwie Tomasza i Adama Cichych w Bieglowie, gdzie walkę z chwastami oparto głównie na oksyfluorofenie. Efekty tego są bardzo dobre.